Egenkapitalen økt med NOK 13,8 millioner

På bakgrunn av BKM Drammens prekære behov for et nytt flerbruksbygg samt det store utbyggingsprosjektet på Brunstad har innsamlingen vært et fokusområde for menigheten gjennom hele året. Motivert av disse prosjektene ble derfor 2016 preget av stor giverglede og innsatsvilje fra BKM Drammens medlemmer.

BKM Drammens inntekter består i hovedsak av kontante gaver fra medlemmene, tilskudd fra sentralforeningen og inntekter fra dugnadsvirksomhet som medlemmene bidrar med i BKM Drammens heleide datterselskap Progresso Partner AS.

BKM Drammens egenkapital økte med NOK 13,8 millioner i 2016. Per 31.12.2016 hadde foreningen en egenkapital på NOK 90 millioner og langsiktig gjeld på NOK 2,4 millioner.

For å sikre en forsvarlig forvaltning av innsamlede midler i tråd med foreningens formål har styret besluttet å plassere mesteparten av midlene hos Brunstad Christian Church og Brunstadstiftelsen som langsiktige utlån. Ved årsslutt hadde BKM Drammen 31 millioner hos BCC og 22 millioner hos Brunstadstiftelsen. Styret vurderer det slik at disse to organisasjonene har tilfredsstillende likviditet og soliditet for å sikre BKM Drammens midler. Samtidig er det sentralt for styret at midlene er plassert i organisasjoner med sammenfallende formål som BKM Drammen.

Øvrig egenkapital ved utgangen av 2016 var blant annet plassert i BKM Drammens eiendom, Bolstad gård samt øvrige utlån til datterselskaper av BKM Drammen. I tillegg har BKM Drammen investert i Vinterbro AS, som eier en ishall ved Vinterbro, og som kommer medlemmene i foreningen til gode ved leie av ishallen.

Les mer fra 2016

Bolstad – behov for utvikling av BKM Drammens samlingssted

Styre – fokus på drift av foreningens midler og etterlevelse av regelverk