Bolstad – behov for utvikling av BKM Drammens samlingssted

Et hovedfokus for BKM Drammen i 2016 var utviklingen av menighets eiendom og forsamlingssted, Bolstad gård i Sande i Vestfold.

Bolstad gård med sine flotte uteområder og romslige utfluktsområde utfyller en stor del av BKM Drammens behov for fasiliteter, både som samlet menighet og for barn og ungdom. BKM Drammen mangler imidlertid innvendige lokaler som kan romme menighetssamlinger, ungdomssamlinger, fester, åremålsdager og lignende. For menighetens videre utvikling er det derfor et hovedfokus for styret og hele menigheten å få et flerbruksbygg som kan tilfredsstille menighetens behov for fasiliteter.

BKM Drammen har også et ønske om å forvalte innsamlede midler på en forsvarlig måte, og styret har derfor som siktemål at fremtidige investeringer skal sikre en forsvarlig avkastning samtidig som foreningens formål realiseres.

Forbedringer og påkostninger i 2016

I 2016 har BKM Drammens medlemmer lagt ned et betydelig antall timer frivillig innsats på gården for å skape bedre fasiliteter, både for barn, ungdom og eldre, samt for gårdsdriften. Det ble i løpet av året påbegynt en rekke arbeider som er planlagt ferdigstilt i 2017, herunder ny gresslette for ballspill, nye lagringsfasiliteter i låven, oppvarming i dommertårnet og et flott gårdskjøkken med spiseplasser i drengestua. Videre er det lagt ned et stort arbeid i ordinært vedlikehold av eiendommen, herunder rydding av skogen, nye gjerder for sauer / hester og vedproduksjon til egen bruk. Totalt ble det investert rundt 2,6 millioner kroner i gården i 2016.

En stor del av arbeidet ble utført i løpet av en intensiv dugnadsuke i mai hvor hele menigheten samlet seg prosjektet. Dugnadsarbeidet ble supplert med festligheter for barn og ungdom og samfunnsskapende fellesmåltider.

Videre arbeid med flerbruksbygg

I 2014 ble et mindre område i nærheten av tunet på Bolstad omregulert for bygging av et flerbruksbygg og forsamlingslokale for BKM Drammen og lokalmiljøet i Sande. Det nye bygget vil kun møte BKM Drammens behov for innvendige fasiliteter, samtidig som det vil bli et attraktivt bygg for næringsliv, foreninger og kommune i Sande, Drammen og omegn. Drift av bygget er ventet å kunne sikre gården et trygt fremtidig inntektsgrunnlag og BKM Drammen vil sikres en forsvarlig avkastning på investerte midler.

BKM Drammen har i 2016 videreført samarbeidet med profesjonell arkitekt for å utforme det nye bygget. Juli signerte BKM Drammen en gjennomføringsavtale med Sande kommune for å sikre at reguleringsplanens vilkår blir oppfylt. Det er ventet at det viktigste arbeidet med å utforme de ytre rammene for bygget blir ferdigstilt i 2017.

Les mer fra 2016

Egenkapitalen økt med NOK 13,8 millioner

Styre – fokus på drift av foreningens midler og etterlevelse av regelverk