Et aktivt år for BKM Drammens medlemmer

Året 2016 var preget av høyt aktivitetsnivå blant BKM Drammens medlemmer. BKM Drammen opplever at det er stor begeistring over å kunne bruke tid og ressurser for å støtte opp rundt menighetens kjernevirksomhet, som er å legge til rette for fellesskap rundt det kristne budskapet.

Dette har resultert i et variert aktivitetstilbud, stor fremgang i utviklingen av menighetens samlingssted og et stort engasjement rundt innsamling av midler for realisering av menighetens formål.

I løpet av året ble det avholdt nærmere 25-35 gudstjenester / menighetssamlinger for hele menigheten med rundt 15 søndagsskoler. Ungdommene deltok på nærmere 35-40 ungdomssamlinger og -fester, ca. 30 aktivitetskvelder ble arrangert for barna og det ble avholdt rundt 20-25 samlinger for seniorer. Videre ble det avholdt barnevelsignelse, bibelundervisning for tolv niendeklassinger, brødsbrytelse, 17. mai-feiring og en rekke fellesdugnader på Bolstad gård.

I løpet av 2016 ble det også arrangert flere helgeturer, blant annet en egen tur for menn i februar til Liatoppen fjellstue i Hallingdal og en tilsvarende for kvinner i september.

Økende aktivitetstilbud for barn- og ungdom

BKM Drammen har i 2016 hatt et godt samarbeid med de foreningene Aktivitetsklubben og Brunstad ungdomsklubb som begge har lokalforeninger i Sande/Drammen. Barn og ungdom i BKM Drammen har gjennom disse foreningene hatt en bredt aktivitetstilbud som har favnet en bred interessefront. Formålet er å gi barn og ungdom en god oppvekst samtidig de aktivt vernes mot nedbrytende og belastede miljøer i samfunnet, slik som rus og kriminalitet.

I juni arrangerte BKM Drammen en egen camp for ungdom i alderen 13 til 18 år (Bolstad BaseCamp) på Bolstad gård. Campen varte over 4 dager og inneholdt overnatting utendørs, spennende og utfordrende oppgaver, lagkonkurranser og hyggelige samfunnskvelder med kristen forkynnelse for ungdom i fokus. Campen ble avsluttet med sankthansfeiring med hele menigheten.

Internasjonale og regionale konferanser

De internasjonale og regionale stevnene arrangert av BCC har stått sentralt i BKM Drammens virksomhet i 2016. De største arrangementene var BCCs sommerstevner som ble arrangert i juli og august, og påskestevnet med en større påskecamp for ungdom med et variert aktivitetsprogram over flere dager. Videre ble det arrangert nyttårsstevne, stevne for kvinner i mars, pinsestevne i Molde i mai og stevne for menn i oktober.

Les mer fra 2016

Egenkapitalen økt med NOK 13,8 millioner

Bolstad – behov for utvikling av BKM Drammens samlingssted

Styre – fokus på drift av foreningens midler og etterlevelse av regelverk

Om Brunstad Kristelige Menighet Drammen

Brunstad Kristelige Menighet Drammen (BKM Drammen) er en lokalmenighet av Brunstad Christian Church (BCC). BKM Drammen er lokalisert på Bolstad gård i Sande i Vestfold og besto ved utgangen av 2016 av ca. 470 medlemmer i alderen 0 til 91 år.

BKM Drammen hadde ingen ansatte årsverk ved utgangen av 2016. Alle arrangementer og all administrasjon utføres på frivillig og ulønnet basis av foreningens egne medlemmer, og denne frivilligheten er en av bærebjelkene i BKM Drammens virksomhet.

BKM Drammen er nært tilknyttet sentralforeningen BCC og deres regionale og internasjonale stevner som i hovedsak arrangeres på Oslofjord Convention Center (tidligere Brunstad Stevnested) i Stokke, Vestfold. Utover dette har BKM Drammen et aktivt menighetsliv og omfattende aktivitetstilbud til barn og ungdom, spesielt gjennom BKM Drammens samarbeid med Aktivitetsklubben og Brunstad Ungdomsklubb.