Styre – fokus på drift av foreningens midler og etterlevelse av regelverk

BKM Drammen fikk nytt styre våren 2016. Styret besto ved årets slutt av Jon Sigurd Johansen (styreleder), Ida Stene Johnsen og James Thomas Jacobs. Videre har forstander Harald Kronstad møterett i styret.

I tråd med foreningsretten og BKM Drammens vedtekter skal midlene forvaltes forsvarlig og benyttes til å realisere foreningens formål. Styret i BKM Drammen har derfor et kontinuerlig fokus på en forsvarlig drift av menighetens midler.

I 2016 mottok BKM Drammen totalt 12 millioner i gaver, tilskudd og andre inntekter. Disse midlene ble i hovedsak disponert på følgende måte:

  • NOK 3,1 millioner til ordinær drift av Bolstad, gjennomføring av BKM Drammens arrangementer samt øvrige drifts- og finanskostnader
  • NOK 2,6 millioner ble brukt til utvikling og påkostninger på Bolstad
  • NOK 6,3 millioner er spart, blant annet for fremtidig bygging av nytt flerbruksbygg.

Fokus på etterlevelse av regelverk

BKM Drammen er en menighet i vekst, og med over 470 aktive medlemmer har styret et kontinuerlig og økende fokus på etterlevelse av det til enhver tid gjeldende regelverk. I tillegg til en intern økonomi- og compliance-avdeling benytter styret seg i økende grad av retningslinjer og kompetanseoverføring fra sentralorganisasjonen i BCC, spesielt når det gjelder juridiske og praktiske problemstillinger knyttet til frivillighet og foreningsrett. Videre benytter BKM Drammen seg av revisor (BDO) for eventuelle spørsmål knyttet til regnskap, skatt og avgift.

Les mer fra 2016

Egenkapitalen økt med NOK 13,8 millioner

Bolstad – behov for utvikling av BKM Drammens samlingssted