Året 2021

Åndelig oppbyggelse av vår kristne tro er kjernevirksomheten for BCC Drammen Sande, og vi har lang tradisjon for å samles fysisk til kristne møter og samlinger med oppbyggelig innhold. 2021 bar preg av koronarestriksjoner store deler av året, som begrenset antallet som kunne delta fysisk på samlingene våre.

Takket være frivillig innsats fra film- og lydteknikere, var det mulig for hele menigheten å kunne følge med online via internett. Når retningslinjene tillot det, har vi også hatt samlinger på Bolstad for hele menigheten, hvor gjensynsgleden har vært stor og barna og de unge har fått utfolde seg.

I august var menigheten samlet utendørs til dåp på Bolstad. I vakkert sensommervær lot 15 unge voksne seg døpe og bekreftet sin disippelpakt. I vårt trossamfunn praktiseres voksendåp, en bekjennelseshandling som i Bibelen beskrives som en god samvittighetspakt med Gud.

Våre medlemmer deltok også på internasjonale stevner i regi av BCC, men i 2021 var det kun to av disse som kunne arrangeres fysisk på Brunstad i Vestfold, mens fire av stevnene ble sendt online. I tillegg har mange av de unge i alderen 13-36 år deltatt på fire ungdomscamper i regi av BUK (Brunstad ungdomsklubb). To av disse ble arrangert fysisk, og to ble arrangert online.

2021 var året hvor BCC Drammen Sande for alvor kom i gang med utbyggingen av vårt nye flerbruksbygg på Bolstad. Det nye bygget realiseres etter mange år med grundige planprosesser, der kommune og flere offentlige instanser har vært involvert. Vi er stolte og takknemlige for resultatet vi har kommet frem til sammen.

Fra grunn- og betongarbeidene ble påbegynt høsten 2020, sørget en mild vinter for at fremdriften ble holdt oppe i årets første måneder. Helt fra starten har det vært stor interesse blant medlemmene for å bidra frivillig i byggeprosjektet, og utover våren ble det tilrettelagt for at stadig flere kunne være med i dugnadsarbeidet. For å sikre gode og trygge arbeidsforhold har det vært et kontinuerlig fokus på HMS (Helse, Miljø, Sikkerhet) for alle deler av den frivillige virksomheten, og det har vært avholdt kurs og opplæring for å bygge kunnskap, gode holdninger og ansvarsbevissthet hos våre medlemmer. Det er også etablert gode rutiner for innrapportering av uønskede hendelser.

Selv om koronarestriksjoner la noe demper på vanlig menighetsvirksomhet, har det vært lagt ned betydelig frivillig innsats på eiendommen vår, Bolstad gård. For 2021 er dette estimert til 25 800 timer. Dette inkluderer byggeprosjektet og andre arbeider på gården, vedlikehold og vedproduksjon.

Det nye bygget realiseres uten offentlige tilskudd, og baserer seg utelukkende på frivillige gaver og fortjeneste ved salg av vårt tidligere møtelokale. Estimert kostnadsramme for flerbruksbygget høsten 2021 er på 95 millioner. Flerbruksbygget finansieres med innsamlede midler og opptak av lån på ca. 38 millioner.

Visjonen har hele tiden vært: «Alle vil bli gitt anledning til å være med». Med denne visjonen klart for seg har alle som har ønsket det kunne bidra enten med dugnadsinnsats eller gaver etter egen overbevisning. Det er et stort løft som gjøres i fellesskap, og vi er stolte over resultatet.

Om BCC Drammen Sande

BCC Drammen Sande (tidligere Brunstad Kristelige Menighet Drammen) er en kristen forening som bygger sin forkynnelse på samme tro og lære som  Brunstad Christian Church (BCC) og dens grunnlegger Johan Oscar Smith. I 2021 var det ca 570 medlemmer i foreningen. BCC Drammen Sande eier gården Bolstad Mellom i Sande i Vestfold, hvor en stor del av menighetens aktiviteter i løpet av året holdes. Nytt forsamlingshus er under oppføring her i perioden 2020-2022. Se bolstadgard.no for mer informasjon.

Foreningen hadde ingen ansatte årsverk ved utgangen av 2021. Alle arrangementer og all administrasjon utføres på frivillig og ulønnet basis av foreningens egne medlemmer, og denne frivilligheten er en av bærebjelkene i BCC Drammen Sande virksomhet.

Vi er tilknyttet trossamfunnet BCC gjennom vårt felles trosgrunnlag, samt de TV-sendinger og internasjonale stevner som BCC arrangerer, i hovedsak på Oslofjord Convention Center i Vestfold. Utover dette er BCC Drammen Sande en selvstendig forening både juridisk og økonomisk.