Fra styret

Året 2020 startet tradisjonen tro med en inspirerende og kraftfull samling på Brunstad for våre medlemmer i nyttårshelgen. Vi hadde lagt store planer for året og ingen visste da at dette året skulle bli spesielt på mange måter for verdenssamfunnet og for fellesskapet vi er så heldige å få være en del av lokalt og i BCC.

Den 12. mars stengte Norge ned på grunn av Covid-19 og alle lokale aktiviteter og fysiske samlinger ble avlyst i mange uker. Ganske raskt ble det rigget opp til digitale samlinger sentralt i BCC slik at vi gjennom året jevnlig kunne samles for å dele Bibelens glade og kraftige budskap. Parallelt ble det besluttet å bruke noe av de budsjetterte midlene i 2020 til å kjøpe inn utstyr og lage fasiliteter som også muliggjorde online-sendinger lokalt. Dette har vært til stor glede for BKM Drammens medlemmer i 2020.

Foreningens driftsbudsjett var laget uten planer for en nedstengning av virksomheten som måtte gjøre i mars. Reduserte kostnader til arrangementer og leie av lokaler gjorde at en større andel av gaveinntektene fra medlemmene i 2020 kunne tilordnes fondssparing, slik at driftsregnskapet endte med et lite overskudd. Årets aktivitetsresultat på 8,4 millioner gjenspeiler i stor grad fondssparingen i 2020.

For vår menighet markerte året også en viktig og etterlengtet milepæl med at byggingen av flerbruksbygget startet opp etter sommeren. Samarbeidet mellom entreprenør og våre medlemmer som stilte med frivillig innsats til utvalgte oppgaver var veldig godt, så mot slutten av året var mye av betongarbeidet ferdigstilt. På årsmøte i august ble også revidert finansieringsplanen for flerbruksbygget lagt frem for medlemmene og vedtatt.

Da vi står foran en lengre periode med bygging av vårt nye flerbruksbygg, har det vært fokusert ekstra på HMS (Helse, Miljø, Sikkerhet) for alle deler av den frivillige virksomheten. Det gjennomføres kurs og opplæring for å bygge kunnskap, gode holdninger og ansvarsbevissthet hos våre medlemmer.

Vi har også fortsatt det viktige satsningsområdet for BCC om forebyggende barne- og ungdomsarbeid; «Trygge barn – de voksnes ansvar». Det jobbes målbevisst for at alle skal føle seg inkludert og respektert. Herunder følges det også opp at alle som arbeider med barn og ungdom være godkjente mentorer som inkluderer gjennomført kursing og opplæring.

Styret retter en stor takk til alle de frivillige som på ulike måter støtter opp om vårt menighetsliv. Frivillighet er bærebjelken i vår virksomhet, og mange unge som eldre medlemmer la i 2020 ned en stor innsats ved å bidra i aktiviteter, omsorgsarbeid og forkynnelse.

Les mer om året 2020 her:

Et historisk år på Bolstad

Barna – en prioritert målgruppe i menigheten

Et annerledes år for de unge

Seniorene i BKM Drammen