Året 2020

2020 ble et annerledes år på flere måter for BKM Drammen. Selv om koronapandemien satte et preg på året som vi sent vil glemme, vil likevel oppstarten av byggeprosjektet på Bolstad være et stort høydepunkt. Året kommer også til å huskes for de mange online-sendinger og aktiviteter i mindre kohorter. 

Åndelig oppbyggelse av vår kristne tro er kjernevirksomheten for BKM Drammen, og vi har lang tradisjon for å samles fysisk til kristne møter og samlinger med oppbyggelig innhold. Da koronarestriksjonene begrenset muligheten til å samles fysisk til møter og aktiviteter, var det behov for nye og kreative måter å møtes på.

Med begrensede ressurser og teknisk utstyr ble det på kort tid rigget opp et TV-studio på menighetsstedet vårt, Bolstad, for å kunne sende direkte via internett til barn, unge og voksne i menigheten vår. Fra dette studioet ble det produsert i alt 42 sendinger i 2020, og det er estimert rundt 500 timeverk med frivillig innsats til produksjonen av disse.

Byggefond og lokal pengereserve for fremtiden
BKM Drammen har i flere år hatt en aksjon for å samle inn penger til eget byggefond. Dette har skjedd både ved hjelp av private gaver, og ved å organisere felles dugnadsarbeid som genererer inntekter til formålet. Visjonen har hele tiden vært: «Alle vil bli gitt anledning til å være med». Med denne visjonen klart for seg har alle som har ønsket det kunne bidra enten med dugnadsinnsats eller med gaver etter egen målsetning.

Medlemmene i BKM Drammen besluttet på ekstraordinært årsmøte i januar 2020 å opprette et sikringsfond etter anbefaling fra BCCs representantskap. Dette var noe et stort flertall av medlemmene ville være med på, fordi det styrker både vår egen økonomi og egenkapital, samtidig som det fungerer som en kredittramme. I første halvdel av 2020 var dette fokus for innsamlingene i 2020, og vi nådde målet på 5 millioner i juni 2020.

Av totale innsamlede midler og gaver i 2020 på 11,7 millioner utgjør andelen sparing til byggefond og likviditetsfond 7,0 millioner. Resterende innsamlede midler og gaver er gått til å dekke forbrukte midler i 2020.

Les mer om året 2020 her:

Fra styret

Et historisk år på Bolstad

Barna – en prioritert målgruppe i menigheten

Et annerledes år for de unge

Seniorene i BKM Drammen

Om Brunstad Kristelige Menighet Drammen

Brunstad Kristelige Menighet Drammen (BKM Drammen) er en kristen forening som bygger sin forkynnelse på samme tro og lære som  Brunstad Christian Church (BCC) og dens grunnlegger Johan Oscar Smith. I 2020 var det ca 530 medlemmer i foreningen. BKM Drammen eier gården Bolstad Mellom i Sande i Vestfold, hvor en stor del av menighetens aktiviteter i løpet av året holdes. Nytt forsamlingshus er under oppføring her i perioden 2020-2022. Se bolstadgard.no for mer informasjon.

Foreningen hadde ingen ansatte årsverk ved utgangen av 2020. Alle arrangementer og all administrasjon utføres på frivillig og ulønnet basis av foreningens egne medlemmer, og denne frivilligheten er en av bærebjelkene i BKM Drammens virksomhet.

Vi er tilknyttet trossamfunnet BCC gjennom vårt felles trosgrunnlag, samt de TV-sendinger og internasjonale stevner som BCC arrangerer, i hovedsak på Oslofjord Convention Center i Vestfold. Utover dette er BKM Drammen en selvstendig forening både juridisk og økonomisk.