Året 2019

2019 ble et nytt år med positiv utvikling for BKM Drammen. I arbeidet med nytt flerbruksbygg ble nye milepæler nådd, og det ble bl.a. påbegynt arbeider med ny infrastruktur, samt opparbeidelse av uteareal og parkeringsplasser. Dette året kommer også til å huskes for de mange internasjonale arrangementene i BCC, som barn, ungdom og voksne i menigheten vår deltok på.

Åndelig oppbyggelse i kristen tro er kjernevirksomheten for BKM Drammen, og i 2019 ble de avholdt mer enn 60 kristne møter og samlinger med oppbyggelig innhold. Med en voksende barne- og ungdomsgruppe er det viktig for lokalmenigheten å legge til rette for utfoldelse, aktivitet og gode oppvekstvilkår. Barna skal ha det trygt, ungdommen skal trives, voksne og eldre skal oppleve samhold i det kristne fellesskapet. I 2019 ble det satset betydelig på tiltak og arrangementer som fremmer dette. Våre medlemmer deltok også på syv internasjonale stevner i regi av Brunstad Christian Church (BCC) på Brunstad i Vestfold. I tillegg har mange av de unge i alderen 13-36 år deltatt på fire ungdomscamper i regi av Brunstad ungdomsklubb.

BKM Drammen har i perioden fra 2009 gjennomført en ekstraordinær innsamlingsaksjon. Målsetningen med aksjonen har vært å sikre BKM Drammen en sunn økonomi slik at det er tilstrekkelige midler til å sørge for gode rammevilkår for menighetens virksomhet også inn i fremtiden.

Innsamlingsaksjonen ligger som et godt økonomisk fundament, som gjør at realiseringen av det lenge etterlengtede forsamlingslokalet endelig kan starte opp.

Les mer om året 2019 her:

Fra styret

Bolstad – klargjøres for utbygging

Barna – en trygg og god oppvekst

Ungdom – utfoldelse i trygge rammer

Blomstrende engasjement – i alle aldre

Om Brunstad Kristelige Menighet Drammen

Brunstad Kristelige Menighet Drammen (BKM Drammen) er en kristen forening som bygger sin forkynnelse på samme tro og lære som  Brunstad Christian Church (BCC) og dens grunnlegger Johan Oscar Smith. I 2019 var det ca 530 medlemmer i foreningen. BKM Drammen eier gården Bolstad Mellom i Sande i Vestfold, hvor en stor del av menighetens aktiviteter i løpet av året holdes.

BKM Drammen hadde ingen ansatte årsverk ved utgangen av 2019. Alle arrangementer og all administrasjon utføres på frivillig og ulønnet basis av foreningens egne medlemmer, og denne frivilligheten er en av bærebjelkene i BKM Drammens virksomhet.

BKM Drammen er tilknyttet sentralforeningen BCC og deres regionale og internasjonale stevner som i hovedsak arrangeres på Oslofjord Convention Center i Vestfold. Utover dette er BKM Drammen en selvstendig forening både juridisk og økonomisk.  BKM Drammen har et aktivt menighetsliv med ukentlige samlinger og et omfattende aktivitetstilbud til barn og ungdom, særlig gjennom BKM Drammens samarbeid med Aktivitetsklubben og Brunstad Ungdomsklubb.