Året 2018

I 2018 er det 10 år siden vi ble eiere av gården Bolstad Mellom og kan konstantere at vår virksomhet stadig er i positiv utvikling. Dette året kommer også til å huskes for  de mange internasjonale arrangementene i BCC, som barn, ungdom og voksne i menigheten vår fikk delta på.

Åndelig oppbyggelse i kristen tro er kjernevirksomheten for BKM Drammen, og i 2018 ble de avholdt mer enn 60 kristne møter og samlinger med oppbyggelig innhold. Men med en voksende barne- og ungdomsgruppe er det også viktig for lokalmenigheten å legge til rette for utfoldelse, aktivitet og gode oppvekstvilkår. Barna skal ha det trygt, ungdommen skal trives, voksne og eldre skal oppleve samhold i det kristne fellesskapet. Derfor ble det i 2018 satset betydelig både på tiltak og arrangementer som fremmer dette. Våre medlemmer deltok også på syv internasjonale stevner og to ungdomscamper i regi av Brunstad Christian Chrurch (BCC) på Brunstad i Vestfold.

BKM Drammen har i perioden fra 2009 gjennomført en ekstraordinær innsamlingsaksjon. Målsetningen med aksjonen har vært å sikre BKM Drammen en sunn økonomi slik at det er tilstrekkelige midler til å sørge for gode rammevilkår for menighetens virksomhet også inn i fremtiden. Videre har det også vært et stort ønske fra medlemmene om å bidra med en gave til BCC sentralt. Disse skal benytte gaven til å etablere BCC Fond og til investeringer, støtte eller utlån til konferansesenter som benyttes i forbindelse med lokale og regionale stevner for BCC medlemmer og i misjonsvirksomhet for øvrig.

Den ekstraordinære innsamlingsaksjonen er planlagt å avsluttes i 2020 og er snart ferdig. Det ble således på årsmøte i BKM Drammen den 23. september 2018 foretatt en avstemming der 121 av totalt 132 fremmøtte deltakere ga sin støtte til at BKM Drammen bidrar med en større gave til BCC. Gaven er inkludert i totale driftskostnader for foreningen.

Les mer om året 2018 her:

10 år på Bolstad!

Barna – barndommen kommer ikke i reprise

Unge 13–36 år – en livskraftig flokk

Tidenes menighetstur – USA 2018

Om Brunstad Kristelige Menighet Drammen

Brunstad Kristelige Menighet Drammen (BKM Drammen) er en kristen forening som bygger sin forkynnelse på samme tro og lære som  Brunstad Christian Church (BCC) og dens grunnlegger Johan Oscar Smith. BKM Drammen eier gården Bolstad Mellom i Sande i Vestfold, hvor en stor del av menighetens aktiviteter i løpet av året holdes. I 2018 var det ca 500 medlemmer i foreningen.

BKM Drammen hadde ingen ansatte årsverk ved utgangen av 2018. Alle arrangementer og all administrasjon utføres på frivillig og ulønnet basis av foreningens egne medlemmer, og denne frivilligheten er en av bærebjelkene i BKM Drammens virksomhet.

BKM Drammen er tilknyttet sentralforeningen BCC og deres regionale og internasjonale stevner som i hovedsak arrangeres på Oslofjord Convention Center i Vestfold. Utover dette er BKM Drammen en selvstendig forening både juridisk og økonomisk.  BKM Drammen har et aktivt menighetsliv med ukentlige samlinger og et omfattende aktivitetstilbud til barn og ungdom, særlig gjennom BKM Drammens samarbeid med Aktivitetsklubben og Brunstad Ungdomsklubb.