Jubileumsåret 2017

2017 var et merkeår for BKM Drammen. Det var da 100 år siden menigheten hadde sin spede begynnelse her. I løpet av 2017 passerte også BKM Drammen 500 medlemmer. Aktivitetene og satsningene dette året gjenspeiler en menighet i vekst, med fokus på trosoppbyggelse, utfoldelse og aktivitet for medlemmer i alle aldre.

Åndelig oppbyggelse er kjernevirksomheten for BKM Drammen, og i 2017 ble det ukentlig avholdt møter og trosoppbyggende samlinger. Men med en voksende barne- og ungdomsgruppe er det også viktig for lokalmenigheten å legge til rette for utfoldelse, aktivitet og gode oppvekstvilkår. Barna skal ha det trygt, ungdommen skal trives, voksne og eldre skal oppleve samhold. Derfor ble det i 2017 satset betydelig både på tiltak og arrangementer som fremmer dette.

Det ble arrangert mange aktiviteter og turer for barn og ungdom. Flere enn 100 ungdommer fikk blant annet delta på reise til Israel, høsten 2017. Det ble gjennom året avholdt 69 møter (gudstjenester), herunder 25 søndagsmøter, 12 søndagsskoler og 32 ungdomsmøter. Det var bibelundervisning for 15 åringer, arrangementer for seniorer, og selvfølgelig deltakelse på stevner sentralt i Brunstad Christian Church (BCC).

Bolstad var også en sentral del av 2017. Byggesaken går fortsatt sin gang i kommunen, men gården har mange andre arealer som må vedlikeholdes og videreutvikles. Også her er det fokus på å tilrettelegge slik at vi kan tilby den oppvoksende slekt fysisk fostring, mestring og fellesskap. Inntektene i 2017 er i hovedsak fordelt med sparing til vårt nye flerbruksbygg på Bolstad og dekning av driftsutgifter i foreningen. I tillegg ble det gitt misjonsgaver til BCC. Vår egenkapital økte fra 89,9 MNOK i 2016 til 102 MNOK i 2017.

Les mer om året 2017 her:

Bolstad kultur- og mestringsgård

Barna – en trygg barndom varer hele livet

Ungdommen – investering for fremtiden

Israeltur høsten 2017

Blomstrende engasjement – i alle aldre

Om Brunstad Kristelige Menighet Drammen

Brunstad Kristelige Menighet Drammen (BKM Drammen) er en lokalmenighet av Brunstad Christian Church (BCC). BKM Drammen er lokalisert på Bolstad gård i Sande i Vestfold og besto ved utgangen av 2016 av ca. 470 medlemmer i alderen 0 til 91 år.

BKM Drammen hadde ingen ansatte årsverk ved utgangen av 2016. Alle arrangementer og all administrasjon utføres på frivillig og ulønnet basis av foreningens egne medlemmer, og denne frivilligheten er en av bærebjelkene i BKM Drammens virksomhet.

BKM Drammen er nært tilknyttet sentralforeningen BCC og deres regionale og internasjonale stevner som i hovedsak arrangeres på Oslofjord Convention Center (tidligere Brunstad Stevnested) i Stokke, Vestfold. Utover dette har BKM Drammen et aktivt menighetsliv og omfattende aktivitetstilbud til barn og ungdom, spesielt gjennom BKM Drammens samarbeid med Aktivitetsklubben og Brunstad Ungdomsklubb.